นานาน่ารู้

รีเทนเนอร์

         รีเทนเนอร์ Retainer คือ เครื่องมือคงสภาพฟันหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันเคลื่อนที่คืนกลับสู่ตำแหน่งเดิม หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟันใหม่ๆ ควรที่จะใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลา การใส่รีเทนเนอร์ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนการรักษาขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากในการจัดฟัน เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือของคนไข้ใน

การใส่ และความมีวินัยของผู้จัดฟันด้วย

ชนิดของเครื่องมือคงสภาพฟัน  Retainer

1. รีเทนเนอร์แบบ Hawley

    

1.1 รีเทนเนอร์แบบเรียบ(ทั่วไป)

2. รีเทนเนอร์แบบ Essix

         รีเทนเนอร์แบบ Essix  มีลักษณะคร้ายกับเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้โดยไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign) หลังจากพลาสติกใสรูปทรงพอดีกับฟันยึดติดกับผิวฟันไว้ได้แนบแน่น