โปรโมชั่น

โปรโมชั่น1

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน (คลินิกทันตกรรมฮาร์ท 053-110827, 094-6059779)
 

พิมพ์แบบถ่ายรูป

ราคาเหมาจ่าย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

1,000

36,000-40,000

 A: ชำระ 12,000 เดือนแรก เดือนถัดไป 1,000 บาท * 24 ครั้ง

เอ๊กซเรย์
ฟิล์มละ 300*2

 B: ชำระ 5,000บาท * 3 เดือน ถัดไป 1,000 บาท * 21 ครั้ง

 C: ชำระ 3,000บาท * 6 เดือน ถัดไป 1,000 บาท * 18 ครั้ง

**ราคาเหมาจ่ายหมายถึง หากชำระครบแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากจัดฟันยังไม่เสร็จ

**ราคานี้ไม่รวมค่าเตรียมช่องปาก (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน หรืออื่นๆที่ทันตแพทย์แจ้งในครั้งที่รับ
การปรึกษาจัดฟัน) และค่าติดอุปกรณ์ที่หลุดหรือหายระหว่างการจัดฟัน


**ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์เสริมในการจัดฟันหากจำเป็น เช่นเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ หรือมินิสกรู**
เมื่อเสร็จสิ้นจะมีค่าเครื่องมือ 1000 บาท และค่าเครื่องมือคงสภาพฟัน 2,000 บาทต่อชิ้น